Polacy a kultura

Główny Urząd Statystyczny przedstawił niedawno raport dotyczący udziału Polaków w kulturze.

„W 2014 r. wydatki gospodarstw domowych na kulturę, według nowej klasyfikacji przychodów
i rozchodów (patrz: Uwagi metodyczne – str. 19), zmniejszyły się nominalnie o 13,20 zł (tj. o 3,7%)
w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział wydatków na kulturę w łącznych wydatkach gospodarstw
domowych, wyniósł 2,7% (w 2013 r. – 2,8%). Nieznacznie wzrosła rozpiętość odsetka tych wydatków
w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych (z 0,7 p. proc. w 2013 r. do 0,8 p. proc.). W 2014 r.
odsetek ten wahał się między 2,1% (gospodarstwa rolników) a 2,9% (gospodarstwa pracujących na własny
rachunek). Przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2014 r. osiągnęły 345,96 zł
(wobec 359,16 zł w 2013 r.) na 1 osobę w gospodarstwie domowym.
W 2014 r. – podobnie jak w latach poprzednich – najwyższe wydatki związane były z korzystaniem
z mediów, szczególnie elektronicznych. Opłaty za korzystanie z urządzeń odbiorczych (abonament radiowy
i telewizyjny) oraz za telewizję cyfrową i kablową (bez opłat za telewizję kablową w ramach pakietu usług
telekomunikacyjnych) wyniosły 122,00 zł przeciętnie na 1 osobę w gospodarstwach domowych i stanowiły
ponad 1/3 wszystkich rocznych wydatków gospodarstw domowych na kulturę.
W 2014 r. na gazety i czasopisma gospodarstwa domowe wydały przeciętnie na 1 osobę 31,68 zł
(o 5,0% mniej niż w roku poprzednim), a ich udział w wydatkach na kulturę wyniósł 9,2%.
Na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych
do nauki) wydano przeciętnie 20,88 zł (o 3,9% mniej niż w 2013 r.), ale wraz z podręcznikami do nauki kwota ta
wyniosła 63,72 zł (o 8.0% mniej niż w 2013 r.).

W 2014 r. w gospodarstwach domowych na bilety wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kina
wydano przeciętnie na 1 osobę 24,60 zł (o 2,4% mniej niż w 2013 r.). Tu również zaznaczyły się wyraźne
różnice między miastem i wsią, wynikające głównie z ograniczonego dostępu mieszkańców wsi do instytucji
kultury. Na bilety wstępu do tych instytucji, gospodarstwa w miastach wydały 33,48 zł przeciętnie na 1 osobę
w gospodarstwie domowym (tj. 8,3% łącznych wydatków na kulturę), a na wsi – 10,92 zł (tj. 4,3%).

W 2014 r. funkcjonowały 8 094 placówki bibliotek publicznych, w tym 5 486 filii bibliotecznych.
Większość bibliotek publicznych i ich filii prowadziło swoją działalność na wsi (65,8%).
Na jedną bibliotekę publiczną i filię przypadało 4 754 osoby. W mieście wskaźnik ten był prawie
trzykrotnie większy niż na wsi i wynosił: 8 397 – dla miasta, a 2 864 – dla wsi.
Liczba bibliotek publicznych i filii systematycznie maleje. Na koniec 2014 r. zanotowano spadek
o 18 placówek bibliotecznych w stosunku do roku ubiegłego. Liczba punktów bibliotecznych, które prowadzone
są najczęściej społecznie w rejonach, gdzie jest trudny dostęp potencjalnego czytelnika do biblioteki lub filii,
zwiększyła się o 19; według stanu w dniu 31 XII 2014 r. działalność prowadziło 1 290 punktów bibliotecznych
wobec 1 271w 2013 r.
Poziom czytelnictwa, mierzony liczbą czytelników w bibliotekach publicznych, był niższy niż
w 2013 r. (spadek o 2,1%), a liczba zarejestrowanych użytkowników aktywnie wypożyczających w 2014 r.

W 2014 r. najliczniejszą grupę czytelników bibliotek publicznych według kategorii wiekowych,
stanowiły osoby w wieku lat 25–44 (27,5% ogółu czytelników), podczas gdy jeszcze w 2009 r. największą grupę
stanowili czytelnicy w wieku do 15–go roku życia.
Odnosząc grupy wiekowe czytelników do odpowiednich grup wiekowych ludności można zauważyć,
że najbardziej aktywną grupą byli czytelnicy w wieku 13-15 lat (45,8% czytelników w tej grupie wiekowej
ludności), 16-19 lat (38,9%) oraz w wieku do 6-12 lat (34,6%).”

Więcej http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/

Mam nadzieję, że uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zawyżają tę średnią.